• Cayman

 • (-)-Indolactam V

 • (-)-Indolactam V

 • (-)-JQ1

 • (-)-JQ1

 • (-)-JQ1

 • (-)-JWH 018 N-(4-hydroxypentyl) metabolite

 • (-)-JWH 018 N-(4-hydroxypentyl) metabolite

 • (-)-Neplanocin A

 • (-)-Neplanocin A

 • (-)-Neplanocin A

 • (-)-Nutlin-3

 • (-)-Nutlin-3

 • (-)-Nutlin-3

 • (-)-Nutlin-3

 • (-)-PFI-2 (hydrochloride)

 • (-)-PFI-2 (hydrochloride)

 • (-)-PFI-2 (hydrochloride)

 • (-)-trans-C75

 • (-)-trans-C75

 • (-)-trans-C75

 • (-)-Warfarin

 • (-)-Warfarin

 • (-)-Warfarin

 • (-)-Warfarin

 • (-)-WIN 55,212-3 (mesylate)

 • (-)-WIN 55,212-3 (mesylate)

 • (-)-WIN 55,212-3 (mesylate)

 • (-)-WIN 55,212-3 (mesylate)

 • (-)-YK-4-279

 • (-)-YK-4-279